Rezervace

Souhlasím se všeobecnými podmínkami

Všeobecné smluvní podmínky

CHATY VRCHLABÍ – VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Vznik smluvního vztahu

1.1          
Provozovatel
ubytovacího zařízení Chaty Vrchlabí:

Jaroslav Novotný

se sídlem Stárkov – Chlívce 1, 549
31 Hronov 1

IČ: 16781759

číslo účtu: č. ú.: 241936942/0300

(dále jen Provozovatel)

1.2          
Smluvní
vztah mezi zákazníkem (dále jen Zájemce)
a Provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku, a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen VSP).

1.3          
Odesíláním
závazné objednávky, kterou Zájemce vygeneruje na internetových stránkách
www.chatyvrchlabi.cz, Provozovateli Zájemce stvrzuje, že se s VSP seznámil a že se
zavazuje je dodržovat.

1.4          
Smluvní
vztah mezi Zájemcem a Provozovatelem vzniká odesíláním závazné objednávky služeb
a uhrazením zaslané faktury, rozhodující je skutečnost, která nastane později. O
vzniku smluvního vztahu bude Provozovatel Zájemce informovat e-mailem zaslaným
na adresu, ze které Provozovatel obdržel objednávku (po úhradě faktury dle čl.
2.1 VSP).

1.5          
Zájemce
odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů
(zejména počtu osob, případně zvířat) je Zájemce povinen oznámit Provozovateli
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich dozví.


2. Způsob objednávání a placení

2.1          
Platbu objednávaných
služeb uhradí Zájemce na účet Provozovatele uvedený shora při objednání pobytu
(do zprávy pro příjemce uvede příjmení Zájemce a číslo faktury  ). Uhrazením faktury mu vzniká nárok na zajištění
rezervovaných služeb. Po uhrazení faktury obdrží Zájemce od Provozovatele e-mailem
– ubytovací poukaz.

2.2          
Doplatek ve
výši doposud neuhrazené části celkové ceny objednaných služeb uhradí  v hotovosti  při nástupu na pobyt.

2.3          
Při
objednání pobytu v době kratší než dvacet (20) dní před rezervovaným nástupem na
pobyt se hradí vše při nástupu na pobyt..

2.4          
Nebude-li faktura
v termínu  uhrazená a ani nebude
uzavřena dohoda s Provozovatelem o úhradě  při nástupu pobytu, není Provozovatel povinen Zájemcem
rezervovaný termín pobytu dále blokovat a je oprávněn takový termín znovu
uvolnit do nabídky.

2.5          
Případné další
platby za služby Zájemcem konzumované v rámci pobytu (pobyt psa,
spotřebovaná energie, rekreační poplatek obci apod.) uhradí Zájemce na místě
přímo Provozovateli.

2.6          
Provozovatel
vystaví Zájemci daňový doklad po skončení pobytu na vyžádání

 

3. Odpovědnost a reklamace

3.1          
Za
poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu ručí Provozovatel.

3.2          
Případné
reklamace je Zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu.

3.3          
V okamžiku
vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to
včetně potvrzení načerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace,
bez nich nelze reklamaci uplatnit.

3.4          
Při porušení
povinností stanovených těmito VSP ze strany Zájemce – např. uvedením
nepravdivých informací v objednávce (vyšší počet osob účastnících se pobytu, neohlášené
domácí zvíře apod.), případně porušením ubytovacího řádu Zájemcem, osobami,
které jsou v souladu se Zájemcem zaslanou objednávkou v ubytovacím
zařízení ubytovány, a/nebo osobami, které se v ubytovacím zařízení
s vědomím Zájemce zdržují, může být Provozovatelem na místě požadována
finanční kompenzace specifikovanou níže. Současně je Provozovatel oprávněn
okamžitě ukončit Zájemci a všem se Zájemcem ubytovaným osobám pobyt a vykázat
Zájemce a všechny s ním ubytované osoby z ubytovacího zařízení. Zájemce
a všechny osoby ubytované v ubytovacím zařízení se Zájemcem jsou povinni
pokynu Provozovatele k opuštění ubytovacího zařízení vyhovět. Obdobně je Provozovatel
oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušen povinností
daných obecně zavázanými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku,
hrubé narušování nočního klidu apod.).

3.5          
Provozovatel
neodpovídá za škody (poškození, odcizení apod.) vzniklé Zájemci a všem osobám se
Zájemcem ubytovaným při jejich pobytu v ubytovacím zařízení, leda by
Provozovatel vznik takové škody zavinil.

3.6          
Provozovatel
nenese žádnou odpovědnost za škodu, která by vznikla Zájemci a/nebo jakékoli osobě
se Zájemcem ubytované (případně s vědomím Zájemce se nacházející
v ubytovacím zařízení) v souvislosti s jejich pobytem
v ubytovacím zařízení, pohybem po ubytovacím zařízení, pohybem a pobytem
v celém areálu Chat Vrchlabí, jakož i s využitím vybavení ubytovacího
zařízení, leda by vznik takové škody Provozovatel zavinil.

 

4. Pojištění, vznik škody na majetku Provozovatele

4.1          
Ubytovací
zařízení je pojištěno ve smyslu obvyklých podmínek pro pojištění obdobných
zařízení nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo
neúmyslné poškození majetku Provozovatele.

4.2          
Provozovatel
doporučuje Zájemci, aby si před nástupem na pobyt sjednal běžné komerční
pojištění pro dovolenou nebo obdobný pojistný produkt.

4.3          
Současně
s nástupem na pobyt je Zájemce povinen složit v hotovosti
k rukám Provozovatele (proti písemnému potvrzení Provozovatele) vratnou
kauci ve výši tří tisíc korun českých (Kč 3 000,-). Klíče k Zájemcem
rezervovanému ubytovacímu zařízení budou Zájemci předány Provozovatelem až po
složení této kauce.

4.4          
Zájemce nese
odpovědnost za všechny osoby s ním sdílející najaté ubytovací zařízení,
zejména za škody způsobené jejich chováním. Případnou vzniklou škodu na
ubytovacím zařízení či jeho vybavení je Provozovatel oprávněn uplatňovat a
vymáhat pouze na Zájemci.

4.5          
Způsobí-li Zájemce,
osoby, které jsou v souladu s objednávkou Zájemce v ubytovacím
objektu ubytovány, případně osoby, které se v ubytovacím zařízení
s vědomím Zájemce zdržují, škodu, je Zájemce povinen tuto skutečnost
neprodleně sdělit Provozovateli. O způsobené škodě bude sepsán okamžitě po
jejím zjištění škodní protokol, který podepíše Zájemce a Provozovatel. V
protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a bude
o ní pořízena fotodokumentace. Takto vzniklou škodu je Zájemce povinen uhradit
Provozovateli bezodkladně po podpisu protokolu.

4.6          
Bude-li při
skončení pobytu Zájemce a před jeho odjezdem při přebírání ubytovacího zařízení
Provozovatelem zjištěna škoda na ubytovacím zařízení a/nebo na jeho vnitřním
vybavení, kterou Zájemce v rozporu s čl. 4.4 VSP Provozovateli
neohlásil, je Provozovatel nebo jím pověřený zástupce oprávněn žádat náhradu
škody v hotovosti a Zájemce je povinen mu tuto náhradu škody uhradit.

4.7          
V případě, že
Zájemce náhradu vzniklé škody Provozovateli neuhradí na místě, je Provozovatel
oprávněn započíst povinnost Provozovatele vrátit Zájemci kauci složenou dle čl.
4.3 VSP proti povinnosti Zájemce nahradit Provozovateli vzniklou škodu. Bude-li
škoda způsobená Provozovateli převyšovat kauci složenou dle čl. 4.3 VSP
Zájemcem, je Zájemce povinen částku, o kterou výše škody přesahuje složenou
kauci, uhradit Provozovateli před odjezdem z ubytovacího zařízení.

4.8          
Bude-li
Zájemce (nebo Provozovatel) uplatňovat náhradu škody v rámci pojištění je
Provozovatel (nebo Zájemce) povinen poskytnout mu k tomu maximální
součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

4.9          
Kauce složená
Zájemce dle čl. 4.3 VSP bude, po odečtení případné náhrady škody vzniklé a Provozovateli
Zájemcem doposud neuhrazené, vrácena Zájemci v hotovosti pří předání ubytovacího
zařízení zpět Provozovateli.


5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

5.1          
Zájemce je
oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu.

5.2          
Objednávku
je možné zrušit pouze písemně, a to výhradně osobou, která ji zasílala a ze
stejného e-mailu.

5.3          
Pro
stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané Zájemcem
e-mailem Provozovateli.

5.4          
Pokud není
dodatkem stanoveno jinak, budou zájemci v případě zrušení objednávky účtovány
následující stornopoplatky:

5.4.1             
doručení
oznámení o zrušení objednávky více než čtyřicet
(40) dní
před objednaným dnem nástupu pobytu: bez stornopoplatku

5.4.2             
doručení
oznámení o zrušení objednávky méně než
čtyřicet (40) a více než dvacet (20) dní
před objednaným dnem nástupu
pobytu: stornopoplatek činí padesát
procent (50 %)
z ceny rezervovaného pobytu

5.4.3             
doručení
oznámení o zrušení objednávky méně než
dvacet (20) a více než deset (10) dní
před objednaným dnem nástupu pobytu:
stornopoplatek činí sedmdesát pět
procent (75 %)
z ceny rezervovaného pobytu

5.4.4             
doručení
oznámení o zrušení objednávky méně než
deset (10) dní
před objednaným dnem nástupu pobytu: stornopoplatek činí jedno sto procent (100 %) z ceny
rezervovaného pobytu.

5.5          
V případě
zrušení objednávky Zájemcem v souladu s VSP bude záloha uhrazená
Zájemcem Provozovateli ve smyslu čl. 2.1 VSP (případně záloha a doplatek
uhrazené ve smyslu čl. 2.2, resp. 2.4 VSP) vrácena Zájemci po odečtení příslušného
stornovacího poplatku dle čl. 5.4 VSP, bezhotovostním převodem na účet Zájemce,
ale ve lhůtě dvou (2) týdnů ode dne doručení oznámení o zrušení objednávky
Provozovateli.
 

 

6. Osobní data

6.1          
Zájemce odesláním
vyplněné objednávky e-mailem potvrzuje svůj souhlas se shromažďováním,
uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávce Provozovatelem (příp.
jeho zaměstnanci) pro účel evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve
smyslu daňových zákonů ČR.

6.2          
Tento
souhlas Zájemce uděluje pro všechny údaje obsažené v objednávce, a to po celou
dobu trvání pobytu a pro dobu trvání povinností Provozovatele vyplývajících
z platné právní úpravy.

6.3          
Zájemce
odesláním vyplněné objednávky potvrzuje, že si je vědom svých práv podle ust. §
12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a že všechny údaje uvedené
Zájemcem v zaslané objednávce jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.

6.4          
Provozovatel
prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny. Zaměstnanci Provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které
zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem a další osoby
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení
pracovního poměru nebo prací.


7. Ostatní a závěrečná ustanovení

7.1          
Zahájení
pobytu (check in) je možné vždy v den nástupu pobytu po 15,00 hod.
převzetím ubytovacího zařízení a uhrazením vratné kauce dle čl. 4.3 VSP. Ukončení
pobytu (check out) je nutné vždy nejpozději do 10,00 hod. poslední den rezervovaného
termínu ubytovacího zařízení, pokud se Zájemce nedohodne s Provozovatelem
jinak.

7.2          
Maximální
počet osob ubytovaných v každém objektu je osm (8) dospělých osob včetně
Zájemce.

7.3          
Maximální
počet osob ubytovaných v objektu nesmí být překročen bez předchozí dohody
s Provozovatelem. Pokud Provozovatel v průběhu pobytu zjistí porušení
ujednání o maximálním počtu ubytovaných osob, tj. rozdíl v počtu
ubytovaných oproti nahlášeným osobám, je oprávněn okamžitě ukončit pobyt všech
ubytovaných a Zájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši
dva tisíce korun českých (2.000,- Kč). Provozovatel je oprávněn započíst povinnost
Provozovatele vrátit Zájemci kauci složenou dle čl. 4.3 VSP proti povinnosti
Zájemce uhradit Provozovateli smluvní pokutu podle čl. 7.2 VSP.

7.4          
V ubytovacím
zařízení je výslovně zakázáno kouření, požívaní drog či jiných omamných a/nebo psychotropních
látek, jakož i nepřiměřené požívání alkoholických nápojů. Pokud Provozovatel
zjisti v průběhu pobytu porušení zákazu stanoveného v čl. 7.3 VSP, je
oprávněn okamžitě ukončit pobyt všech ubytovaných a Zájemce je povinen uhradit Provozovateli
smluvní pokutu ve výši dva tisíce korun českých (2.000,- Kč). Provozovatel je oprávněn
započíst povinnost Provozovatele vrátit Zájemci kauci složenou dle čl. 4.3 VSP
proti povinnosti Zájemce uhradit Provozovateli smluvní pokutu podle čl. 7.3 VSP.

7.5          
Noční klid,
který musí být dodržen v celém areálu Provozovatele, je stanoven od 22.00
hod.  do 
06.00 hod.

7.6          
Provozovatel
je oprávněn provést namátkovou kontrolu ubytovacího zařízení užívaného Zájemcem
v kteroukoliv denní a noční hodinu tak, aby nerušil její užívání Zájemcem.
V případě že Provozovatel zjistí porušení VSP, je oprávněn ukončit pobyt
všech osob ubytovaných v ubytovacím zařízení, a to bez jakéhokoliv nároku Zájemce
na vrácení uhrazených plateb nebo jejích částí.

7.7          
Ubytovací
zařízení a jeho movité vybavení budou předány Zájemci při nástupu pobytu dle
Seznamu movitého majetku (inventáře), jehož soupis je volně dostupný v ubytovacím
zařízení. Veškerý movitý majetek uvedený v inventáři bude předán Zájemci bez
závad, funkční a v pořádku, což Provozovatel i Zájemce stvrdí podpisem.

7.8          
Tyto VSP nabývají
účinnosti dnem 01. 09. 2016 a upravují smluvní vztah mezi Zájemcem a Provozovatelem.

7.9          
Tyto VSP
jsou uveřejněny na internetových stránkách Provozovatele
www.chatyvrchlabi.cz a Zájemce bere na vědomí, že je povinen s těmito VSP seznámit všechny
osoby, které spolu s ním budou užívat rezervované ubytovací zařízení, a
zasláním objednávky Provozovatele ujišťuje, že tyto osoby se VSP seznámil a že
je tyto osoby budou dodržovat.

 

Vrchlabí,
dne 1. 6. 2017

 


Novotný Jaroslav, Hořejší Vrchlabí 520, Vrchlabí